Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Flevoland

Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Flevoland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. In Almere daalt deze sterker en in Flevoland wat minder sterk. In 2022 zal ten opzichte van 2017 ongeveer 9% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in Almere verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
Na een aanvankelijke stijging, daalt de vervangingsvraag, in Almere vanaf 2018, in Flevoland vanaf 2019. De vervangingsvraag is daarbij in Almere duidelijk lager. In relatie tot de omvang van de werkgelegenheid, wordt Almere met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd. De vervangingsvraag in Flevoland schommelt rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af. Het rapport geeft vervolgens de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid. We zien nu dat Flevoland en Almere, naast een relatief hoge vervangingsvraag ook een relatief hoge instroom kennen.

Vacatures
In Flevoland en Almere is er sprake van afnemend aantal onvervulde vacatures na 2017. Het blijkt het rapport dat Flevoland in de eerste jaren in relatieve zin een groter tekort zal kennen dan Almere. De tekorten in Almere geven een vergelijkbaar beeld als het landelijk gemiddelde te zien. Daarmee lijkt de tekortenproblematiek op termijn mee te gaan vallen.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Alleen voor Duits nemen de tekorten gedurende de ramingsperiode nog verder toe. Het vak Klassieke Talen geeft een klein tekort te zien, maar omdat dit een relatief klein vak is betekend dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 van Voion (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Flevoland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Flevoland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het aantal leerlingen in de regio Flevoland is tussen 2010 – 2014 met 7 procent toegenomen, tot 25.754 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 25.456 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in 2014 in deze regio zit in een brugjaar.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 69 fte afgenomen tot 1.307 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 0,4 procent toe, tot 1.331 fte in 2019.

Leeftijd en vakken

31 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken Nederlands, wiskunde en economie wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. Het vak waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht is wiskunde.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent economie, Nederlands en geschiedenis.