Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2015/2016

vrijdag 4 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: De arbeidsmarktbarometer bevat de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Regioplan
Datum uitgave rapport: 4 november 2016

De Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo bevat de vacatureontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De arbeidsmarktbarometer bevat niet alleen informatie over het aantal vacatures, maar laat ook de ontwikkeling zien.

Kerncijfers Voortgezet onderwijs 2015/2016
  Aantal 
vacatures 
 Aantal fte
(naar schatting)
 Vacature-
intensiteit
 Docenten  7.819         5.289       8,7%
 Directie  171          164  5,5%
 Ondersteuners  1.209      914  4,6%           
 Totaal          9.199  6.368  7,6%


In het voortgezet onderwijs zijn 9.199 vacatures (6.368 fte) geïnventariseerd, waarvan 7.819 vacatures (5.289 fte) voor onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er 171 directievacatures (164 fte) en 1.209 vacatures voor ondersteunend personeel (914 fte) in het voortgezet onderwijs geïnventariseerd. Het aantal gepubliceerde vacatures piekt in de periode april tot en met juni.

Voor docenten en ondersteunersvacatures is het aantal vacatures het afgelopen jaar gestegen. Bij de directievacatures is er echter een daling te zien ten opzichte van vorig schooljaar. In verhouding met de totale werkgelegenheid verschijnen meer functies voor onderwijzend personeel online. In West- Nederland treffen we de meeste vacatures aan. De meest gevraagde vakken zijn vreemde talen, wiskunde / rekenen, Nederlands en natuur- / scheikundige vakken. Aan onderwijzend en ondersteunend personeel wordt vrijwel geen vast dienstverband geboden, terwijl twee derde van het directiepersoneel een vaste aanstelling wordt aangeboden.

Twee maanden na publicatie van de vacatures, zijn bijna acht op de tien vacatures vervuld; alleen het vervullen van vacatures voor leraren techniek en wiskunde / rekenen lijken iets meer tijd te vragen. Vier op de tien lerarenvacatures worden als moeilijk vervulbaar ervaren. Het gaat dan niet alleen om wiskunde / rekenen en techniek, maar ook om natuur- / scheikundige vakken en klassieke talen. Dit is ook terug te zien in het aantal reacties op de vacatures. Op de vacatures voor leraren natuur- / scheikundige vakken reageerde gemiddeld 5,5 kandidaten. Tot slot zien we dat achttien procent van de vacatures wordt vervuld door recent afgestudeerde kandidaten.

Zie ook de Kamerbrief over de onderwijsarbeidsmarkt d.d. 29 november 2016.