Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025

donderdag 24 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum uitgave rapport: update november 2016

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

De verschillen met de raming van de onderwijsarbeidsmarkt die in oktober 2015 gepubliceerd zijn, zijn klein. Het huidige rapport leidt dan ook niet tot het bijstellen van eerdere conclusies.

Voortgezet onderwijs
Uit de IPTO-bevoegdheidsmeting blijkt dat gemiddeld 5,6% van de lessen onbevoegd gegeven wordt (cijfer per 1 oktober 2014). Voor sommige vakken is dat percentage onbevoegd gegeven lessen bovendien aanmerkelijk hoger. Het lijkt er dus op dat de huidige tekorten worden opgelost door leraren onbevoegd les te laten geven (al beschikken deze meestal wel over een lesbevoegdheid voor een ander vak). Het startpunt van de onvervulde vraag in de raming is derhalve op nul gesteld. In de raming is vervolgens wel verondersteld dat nieuwe instroom van leraren alleen is toegestaan indien bevoegd wordt lesgegeven. Voorspelde tekorten geven daarom ook een indicatie van te verwachten kwalitatieve tekorten: waar geen bevoegde docenten geworven kunnen worden, zal mogelijk ook in de toekomst teruggevallen worden op onbevoegde of benoembare docenten.

De ramingsuitkomsten worden per sector beschreven, waarbij po, vo en mbo achtereenvolgens in hoofdstuk 2, 3 en 4 aan bod komen. Elk hoofdstuk start met een bespreking van de verwachte ontwikkeling in het aantal leerlingen en, voor het po en vo, de verwachte ontwikkeling in het aanbod van net afgestudeerde leraren. Vervolgens komen de vraag, uit- en instroom en voor het po en vo de voorspelde omvang van de onvervulde vraag aan bod.

Zie ook de Kamerbrief over de onderwijsarbeidsmarkt d.d. 29 november 2016.