Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

woensdag 8 februari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Rapport IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
In opdracht van: Ministerie OCW
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum rapport: januari 2017


Dit rapport heeft als kernthema het percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als peildatum 1 oktober 2015. De gepresenteerde cijfers zijn het resultaat van de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks laat uitvoeren. Dit jaar zijn daarbij voor het eerst ook het praktijkonderwijs (pro), de internationale schakelklas (isk) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het onderzoek meegenomen.

Uit het IPTO-rapport komt een divers en complex beeld naar voren. Zo wordt in het ene vak weinig onbevoegd lesgegeven en is het probleem bij andere vakken hardnekkiger. Ook zijn er verschillen tussen schoolsoorten en regio’s.

Onbevoegd lesgeven gaat niet altijd samen met een lerarentekort
Vakken waarin het meest onbevoegd wordt lesgegeven zijn wiskunde, techniek, Engels, maatschappijleer en het combinatievak natuurkunde/scheikunde (NASK). Dat was ook in de vorige meting zo. In een vak waar veel lessen onbevoegd worden gegeven, is niet vanzelfsprekend ook een lerarentekort. Bij het vak maatschappijleer staat relatief vaak een onbevoegde leraar voor de klas, maar zijn voldoende leraren beschikbaar. De bètavakken waarbij relatief vaak onbevoegd les wordt gegeven, hebben wel een lerarentekort.

Onbevoegd lesgeven vooral in tweedegraads gebied
Vooral in het tweedegraadsgebied wordt onbevoegd lesgegeven. Dat gebeurt vaker in het vmbo dan in de onderbouw van havo en vwo. Goed nieuws is dat het percentage onbevoegd gegeven lessen in het vmbo wel is gedaald met 0,9 procentpunt.

Regionale verschillen zijn groot
Er zijn net als bij de vorige meting aanmerkelijke regionale verschillen. Rijnmond en Haaglanden blijven twee grote regio’s met relatief veel onbevoegd gegeven lessen. Maar ook in Overijssel, Gelderland en Oost-Groningen wordt bovengemiddeld veel onbevoegd les gegeven. Dat wil niet zeggen dat krimpregio’s altijd slecht scoren. In Zuid-Limburg gaat het bijvoorbeeld juist goed.

Leraar van onbevoegd gegeven les heeft vaak wel een andere bevoegdheid
Kijkend naar de totale lerarenpopulatie in het vo heeft 97,6 procent van de leraren enige bevoegdheid. Een les die onbevoegd wordt gegeven, wordt dan ook vaak door een “anders- of onderbevoegde” leraar gegeven: een leraar met een diploma in een ander vak of met een andere graad. Jongere docenten hebben vaker dan oudere leraren niet de juiste bevoegdheid voor alle lessen die zij geven.

Download hieronder de Kamerbrief over nieuwe bevoegdheidscijfers leraren voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het laatste onderzoek over bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.